Voorwaarden Lidmaatschapsovereenkomst ProKick

Overeenkomst

 • Deze overeenkomst betreft een maandabonnement bij ProKick voor het volgen van (vecht)sport trainingen.
 • Deze overeenkomst is maandelijks opzegbaar.
 • Opzegging dient schriftelijke te gebeuren.
 • ProKick is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de abonnementsprijs aan te passen.
 • Wij informeren je minimaal 30 dagen voor ingang van een tariefwijziging.
 • Tariefwijzigingen als gevolg van overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld een btw-verhoging) mogen wij per direct doorvoeren.
 • Het maandabonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

Betaling

 • Het abonnementsgeld wordt middels een automatische incasso maandelijks geïncasseerd.

 

Risico en aansprakelijkheid

 • Het uitoefenen van een (vecht)sport brengt altijd risico’s met zich mee, deelname aan onze programma’s en trainingen is geheel voor jouw eigen risico.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel noch voor schade door verlies, diefstal e.d. van jouw eigendommen.
 • Bij het gebruik van onze apparatuur, materialen en overige eigendommen handel je altijd zorgvuldig, netjes en conform de door ons gegeven instructies. Ontstaat door jouw toedoen schade aan onze eigendommen? Of lijden wij/derden hierdoor anderszins schade? Dan ben je hiervoor aansprakelijk en zullen wij die schade op jou verhalen.
 • Je neemt zelf alle noodzakelijke maatregelen om dergelijke schades te voorkomen of beperken en vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden (zoals van andere leden) met betrekking tot deze schades.
 • Al jouw aanspraken op vergoeding van een geleden schade verjaren in ieder geval 1 jaar nadat je bekend bent met/had kunnen zijn met de door jou geleden schade en ons dus hiervoor had kunnen aanspreken.

 

Gebruik foto- & videomateriaal

 • ProKick behoudt zich het recht voor om foto- en videomateriaal gemaakt tijdens de lessen te gebruiken voor promotionele doeleinden. Foto- en videomateriaal wordt mogelijk gebruikt ten behoeve van plaatsing op website www.prokick.nl en aanverwante digitale communicatiekanalen waaronder e-mail, (social) media en andere uitingen uit naam van ProKick.

 

Toepasselijk recht en geschillen

 • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Wij leggen geschillen voor aan de wettelijk bevoegde rechter in Nederland.